ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ (Life Skills- BRITISH COUNCIL)


Με ιδιαίτερη χαρά από την άλλη εβδομάδα τα Πεμπταστέρια του σχολείου μας θα ξεκινήσουν να υλοποιούν, στο χώρο του σχολείου μας, το πρόγραμμα "Δεξιότητες Ζωής" - Life Skills σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο (BRITISH COUNCIL)  και την υπεύθυνη Περιβαλλοντικών θεμάτων της Γ΄Διεύθυνσης κα Νιάρχου Ελένη .

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του BRITISH COUNCIL.

Τι είναι οι δεξιότητες ζωής;

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.
Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη, η σχέση της καθημερινότητας με την καριέρα, η προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, χρήσιμα τόσο για υγιείς κοινωνίες όσο και για ισχυρούς, δυναμικούς, και με απήχηση στην αγορά εργασίας, ανθρώπους.

Οι δεξιότητες ζωής έχουν θέματα:
 • αληθινά: επηρεάζουν στην πραγματικότητα τις ζωές των ανθρώπων
 • επίκαιρα
 • ορισμένες φορές ευαίσθητα: μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με οικογένεια ή φίλους
 • συχνά αμφιλεγόμενα: οι άνθρωποι διαφωνούν ή κρατούν σκληρή στάση απέναντί τους
 • εν τέλει ηθικά: σχετίζονται με το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, σημαντικό ή ασήμαντο στην κοινωνία.

Γιατί διδάσκουμε τις δεξιότητες ζωής;

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες. Πολίτες που θέλουν και μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους και τις κοινωνίες τους και να συνεισφέρουν στις πολιτικές διεργασίες.
Τα δημοκρατικά πολιτεύματα εξαρτώνται από πολίτες που μεταξύ άλλων:
 • γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη
 • ενημερώνονται για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
 • ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων
 • εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους
 • είναι ικανοί να ασκούν επιρροή
 • είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας
 • δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες.
Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους, αλλά πρέπει να μαθαίνονται. Ενώ ορισμένες δεξιότητες ζωής μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας στο σπίτι ή στο εργασιακό περιβάλλον, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να εφοδιαστούν οι πολίτες με όλα όσα είναι απαραίτητα για τον ενεργό ρόλο που καλούνται να παίξουν στην πολύπλοκη και πολυμορφική κοινωνία του σήμερα.
Για να ασχοληθούν πραγματικά οι πολίτες με τα κοινά απαιτείται μια πιο διεξοδική προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη.

Πώς ωφελεί τους νέους η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής;

 • Τους βοηθά να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις.
 • Τους δίνει φωνή στο σχολείο, στις κοινότητες και στην κοινωνία.
 • Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, καθώς αναπτύσσει την εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την κατανόηση των υποχρεώσεών τους, ενώ τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως ενήλικες κι εργαζόμενοι.


Το πρόγραμμα Life Skills αποτελείται από ένα σύνολο εργαστηρίων έξι διδακτικών ωρών για μαθητές από 10 έως 16 ετών τα οποία υλοποιούνται ή από εκπαιδευτή του British Council ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με τη δική μας καθοδήγηση και ύστερα από επιμόρφωση.
Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η λήψη αποφάσεων, η ικανότητα να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς ώστε να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ενήλικες.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να διδαχθούν:
 • να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορους τρόπους λήψης αποφάσεων και ψηφοφορίες
 • να αξιολογούν το δίκαιο και το άδικο σε διάφορες καταστάσεις, να κατανοούν ότι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία και να ερευνούν τον ρόλο του Δικαίου στην τήρηση της τάξης και την επίλυση διαφορών
 • να κρίνουν πώς εκτιμάται η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η διαφορετικότητα, η ανοχή, ο σεβασμός και η ελευθερία από ανθρώπους διαφορετικών πεποιθήσεων, υπόβαθρων και παραδόσεων εντός μιας δημοκρατικής κοινωνίας που μεταβάλλεται
 • να κατανοούν τον ρόλο των πολιτών σε σχέση με τη λογοδοσία όσων διαθέτουν εξουσία
 • να εξερευνούν τις διαφορετικές, εθνικές, τοπικές, εθνοτικές και θρησκευτικές κουλτούρες, ομάδες και κοινωνικά σύνολα (στην Ελλάδα) και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους
 • να λαμβάνουν υπόψη τους τις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

 

 Μεθοδολογία

Η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης στην εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής είναι:
 • ενεργός: δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης
 • διαδραστική: χρησιμοποιεί τη συζήτηση και το διάλογο
 • σχετική με τα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η κοινωνία
 • κριτική: ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται μόνοι τους
 • συνεργατική: περιλαμβάνει ομαδική εργασία και συνεργατική μάθηση
 • συμμετοχική: δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης στις δεξιότητες ζωής;

Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής περιλαμβάνει ευρύ φάσμα στοιχείων μάθησης:
 • Γνώση και κατανόηση: Για θέματα, όπως νόμους και κανόνες, τη δημοκρατική διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, το χρήμα και την οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κόσμο ως μια παγκόσμια κοινότητα, καθώς και για έννοιες όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία, η εξουσία και το κράτος δικαίου.
 • Δεξιότητες και ικανότητες: Κριτική σκέψη, ανάλυση πληροφοριών, έκφραση απόψεων, συμμετοχή σε συζητήσεις και διαλόγους, διαπραγμάτευση, επίλυση διαφορών και συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις.
 • Αξίες και συμπεριφορές: Σεβασμός για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, δεκτικότητα, ανοχή, θάρρος για υποστήριξη μιας άποψης και προθυμία να ακούμε, να συνεργαζόμαστε και να υπερασπιζόμαστε άλλους ανθρώπους.
Για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος εστιάζουμε σε δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με:
 • τον σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους
 • την επικοινωνία
 • τις κοινωνικές δεξιότητες.

Γλωσσικές δεξιότητες

Το πρόγραμμα βοηθάει επίσης τους μαθητές δίνοντάς τους την ευκαιρία:
 • να απαντούν σε πολύπλοκες ερωτήσεις
 • να εξηγούν απλές επιλογές με δομημένη αιτιολόγηση
 • να διαπραγματεύονται τη σειρά με την οποία θα μιλούν
 • να ακούν ενεργά και να αμφισβητούν τη συνεισφορά των άλλων
 • να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές και να αξιολογούν
 • να κατανοούν τη συνεισφορά των άλλων και ως αποτέλεσμα να συνεισφέρουν με τη σειρά τους
 • να εξετάζουν κείμενα για να εντοπίζουν πληροφορίες
 • να εξάγουν την κεντρική ιδέα και τη γενική εντύπωσή τους
 • να εξάγουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω προσεκτικής ανάγνωσης.
 
Επισκόπηση του προγράμματος των έξι συναντήσεων (Adobe PDF 536KB)
Εγχειρίδιο Προγράμματος Life Skills (Adobe PDF 3MB)
 
 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:https://www.britishcouncil.gr/life-skills
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στον ΔάσκαλοΤου Κωστή Παλαμά
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Μην τ' αρνηθείς!
Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!
Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμη μεσ' το κορμί σου μένει,
Μην κουρασθείς.
Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θεμέλια βάλε τώρα πιο βαθειά,
Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθειά.
Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί
Τα βάρη που κρατάς σαν 'Ατλαντας στην πλάτη,
Υπομονή!
Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top